Залишити
відгук
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

 ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

logo

Зміст дошкільної  освіти  визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні   (наук. керівник Т.О. Піроженко, редакція  2021 р.).

В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.).

Корекційна робота у спеціальних (мовних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами  програмно-методичних комплексів «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю.В.).

Інваріантна складова також реалізується через парціальні програми:
       - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (М.М. Єфименко);
    - програма з фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет» (М.М. Єфименко);
    - парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (О. Каплуновська);
     - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л.В.Лохвицька);
      - парціальна програма «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку» (О.І.Пометун, Н.В. Гавриш);                                    
- парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Л.В. Лохвицька)
     - парціальна програма з формування лідерського потенціалу дітей дошкільного віку «Лідер живе в кожному» (Гавриш Н., Безсонова О.)
       - альтернативна програма формування культури інженерного мислення у дітей передшкільного віку «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (К.Крутій).

Діяльність закладу дошкільної  освіти  регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою  та  затверджується керівником закладу. 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

У  закладі  провідною  мовою навчання  та  виховання  дітей  є  українська.

Учасники освітнього процесу: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки, представники підприємств, установ та інші, що беруть участь у освітній роботі. 

Планування освітнього процесу здійснюється:
        за режимними моментами за блочно-тематичним принципом - групи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12.
       за проєктною технологією «Психолого - педагогічне проектування» Т.Піроженко - групи №7, 8, 9.

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається занятійній моделі організації освітнього процесу.

     В роботі з дошкільниками педагоги закладу використовують інноваційні педагогічні технології:
• "Теорія розвязання винахідницьких завдань" (ТРВЗ) Г. Альтшуллера                                                                                                           
• "Технологія інформаційно-ігрової творчості" Н. Гавриш (коректурні таблиці)                                                                                              • Ейдетика                                                                                                                                                                                                                            • Мнемотехніка                                                                                                                                                                                                                  • Методика асоціативних карт                                                                                                                                                                                      • Розвивальні ігри Б. Нікітіна                                                                                                                                                                                          • Елементи педагогіки М. Монтесcорі
• Психолого-педагогічне проектування Т. Піроженко                                                                                                                                              • Інформаційно-комунікативні технології                                                                                                                                                                   
 Логічні  блоки  З.Дьєнеша                                                                                                                                                                                            • Лего-конструювання


Також педагоги використовують у роботі з дітьми здоров'язбережувальні технології:
• "Театр фізичного розвитку та оздоровлення" М.Єфименка                                                                                                                              • Горизонтальний пластичний балет "Пластик-шоу" М. Єфименка, Ю.Мельниченко                                                                                    • Фітбол-гімнастика                                                                                                                                                                                                          • Глайдинг                                                                                                                                                                                                                            • Дихальна гімнастика
• Пальчикова гімнастика
• Зорова гімнастика
• Гімнастика пробудження
• Самомасаж
• Кольоротерапія
• Арт-терапія
• Музикотерпія
• Казкотерапія
                                                             

 

Відповідно до листа МОН № 1/9-406 від 10.08.2021 року «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 20212022 навчальному році», на основі аналізу роботи за рік та з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2021–2022 навчальному році освітній процес в установі направлений на розв’язання таких проблем:

• Створення сучасного освітнього простору ЗДО як гаранту готовності дошкільника до умов Нової української школи.                                                                                                                                            •  Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних методик і технологій.
•   Інтегрована освітня діяльність з дошкільниками за напрямами STREAM-освіти.
• Закладання основ лідерства в контексті формування базових особистісних якостей дітей як важливої умови досягнення дошкільної зрілості.

Завдання  оздоровчого періоду:

• Формування високої опірності організму дітей різним захворюванням.
• Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей
• Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.
• Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань.
• Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.