rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

 ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

logo

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні   (А. М. Богуш).

В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.).

Корекційна робота у спеціальних (мовних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами  програмно-методичних комплексів «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю.В.).

Інваріантна складова також реалізується через парціальні програми:
       - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (М.М. Єфименко);
    - програма з фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет» (М.М. Єфименко);
    - парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (О. Каплуновська);
     - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л.В.Лохвицька);
      - парціальна програма «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку» (О.І.Пометун, Н.В. Гавриш).

Діяльність закладу дошкільної  освіти  регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою  та  затверджується керівником закладу. 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

У  закладі  провідною  мовою навчання  та  виховання  дітей  є  українська.

Учасники освітнього процесу: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки, представники підприємств, установ та інші, що беруть участь у освітній роботі. 

Планування освітнього процесу здійснюється:
        за режимними моментами за блочно-тематичним принципом - групи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12.
       за проєктною технологією «Психолого - педагогічне проектування» Т.Піроженко - групи №7, 9.

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається занятійній моделі організації освітнього процесу.

У 2019-2020 н.р. колектив розпочинає роботу над V етапом (підсумковим) Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»; загальносадової  науково-методичної проблеми   громади  «Освітні стратегії діяльності педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів зі збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинника соціалізації особистості»;  проблеми ЗДО №1 «Створення гуманістичного освітнього простору  закладу  дошкільної  освіти  як чинника успішної со­ціалізації дошкільників».

Завдання роботи на  п'ятому етапі:

  узагальнення перспективного педагогічного досвіду;                                                                                                                                       підбиття підсумків роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації дошкільників;
  аналіз матеріалів моніторингу;
  підготовка підсумкового заходу (конференція, методичний фестиваль тощо);
•  обмін досвідом з питань формування соціальних компетенцій у дітей дошкільного віку між закладами дошкільної освіти Слобожанської ОТГ.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (додаток до листа МОН від 02.07.2019 №1/9-419), на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2019–2020 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких проблем:

•   Реалізація ідей освіти для сталого розвитку в закладі дошкільної освіти.
•  Створення сучасного освітнього простору ЗДО як гаранту готовності дошкільника до умов Нової української школи.
•  Активізація пізнавальної діяльності дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
•  Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через удосконалення якості методичного супроводу.

Завдання  оздоровчого періоду:

• Формування високої опірності організму дітей різним захворюванням.
• Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей
• Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.
• Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань.
• Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.