Залишити
відгук
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

 ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

logo

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні   (А. М. Богуш).

В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.).

Корекційна робота у спеціальних (мовних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами  програмно-методичних комплексів «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» та «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю.В.).

Інваріантна складова також реалізується через парціальні програми:
       - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (М.М. Єфименко);
    - програма з фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет» (М.М. Єфименко);
    - парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (О. Каплуновська);
     - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л.В.Лохвицька);
      - парціальна програма «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку» (О.І.Пометун, Н.В. Гавриш).

Діяльність закладу дошкільної  освіти  регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою  та  затверджується керівником закладу. 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

У  закладі  провідною  мовою навчання  та  виховання  дітей  є  українська.

Учасники освітнього процесу: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки, представники підприємств, установ та інші, що беруть участь у освітній роботі. 

Планування освітнього процесу здійснюється:
        за режимними моментами за блочно-тематичним принципом - групи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12.
       за проєктною технологією «Психолого - педагогічне проектування» Т.Піроженко - групи №7, 9.

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається занятійній моделі організації освітнього процесу.

     В роботі з дошкільниками педагоги закладу використовують інноваційні педагогічні технології:
• "Теорія розвязання винахідницьких завдань" (ТРВЗ) Г. Альтшуллера                                                                                                           
• "Технологія інформаційно-ігрової творчості" Н. Гавриш (коректурні таблиці)                                                                                              • Ейдетика                                                                                                                                                                                                                            • Мнемотехніка                                                                                                                                                                                                                  • Методика асоціативних карт                                                                                                                                                                                      • Розвивальні ігри Б. Нікітіна                                                                                                                                                                                          • Елементи педагогіки М. Монтесcорі
• Психолого-педагогічне проектування Т. Піроженко                                                                                                                                              • Інформаційно-комунікативні технології


Також педагоги використовують у роботі з дітьми здоров'язбережувальні технології:
• "Театр фізичного розвитку та оздоровлення" М.Єфименка                                                                                                                              • Горизонтальний пластичний балет "Пластик-шоу" М. Єфименка, Ю.Мельниченко                                                                                    • Фітбол-гімнастика                                                                                                                                                                                                          • Глайдинг                                                                                                                                                                                                                            • Дихальна гімнастика
• Пальчикова гімнастика
• Зорова гімнастика
• Гімнастика пробудження
• Самомасаж
• Кольоротерапія
• Арт-терапія
• Музикотерпія
• Казкотерапія

У 2020-2021 н.р. колектив розпочинає роботу над І етапом (концептуально-діагностичним) Програми обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи».

Завдання роботи на  першому етапі:

  конкретизація завдань проєкту на рівні регіону та педагогічного колективу, планування роботи семінарів, педрад, творчих груп, створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності вихованців різного віку, визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи у проєкті, організація психолого-педагогічних семінарів, вебінарів, творчих груп у звичайному та дистанційному режимах;                                                                      наукове обґрунтування моделі освітнього закладу з гнучкою організацією освітнього процесу (традиційне, дистанційне, змішане навчання), розробка відповідних проєктів на рівні установи, координація діяльності методичної служби в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів;                                                                                                розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, конкретного педагога, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості, масове запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам, накопичення досвіду управління інноваційними процесами у нових реаліях освітньої діяльності. 

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (додаток до листа МОН від 30.07.2020 №1/9-411), на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2019–2020 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких проблем:

•   Реалізація ідей освіти для сталого розвитку в закладі дошкільної освіти.
•  Створення сучасного освітнього простору ЗДО як гаранту готовності дошкільника до умов Нової української школи.
•  Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних методик і технологій.
•  Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через удосконалення якості методичного супроводу.

Завдання  оздоровчого періоду:

• Формування високої опірності організму дітей різним захворюванням.
• Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей
• Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.
• Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань.
• Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.