rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
logo

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні,  програмою  розвитку дитини дошкільного віку  “Українське дошкілля”,  навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН України.

Діяльність  закладу  дошкільної  освіти  регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою  та  затверджується керівником закладу .

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня. Провідною мовою навчання та виховання дітей є українська. Учасники навчально-вихованого процесу: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки, представники підприємств, установ та інші, що беруть участь у освітньо-виховній роботі. Відповідно до програм в дошкільному закладі віддається перевага індивідуальним та груповим заняттям, що носять інтегрований характер і допомагають дітям цілісно сприймати картину життя.

У 2018-2019 н.р. колектив розпочав роботу над ІV етапом (коригуючим) Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»; загальносадової науково-методичної проблеми громади «Освітні стратегії діяльності педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів зі збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинника соціалізації особистості»; проблеми ЗДО №1 «Створення гуманістичного освітнього простору навчально­го закладу як чинника успішної со­ціалізації дошкільників».

Завдання роботи на четвертому етапі:

 аналіз і корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого впровадження;      аналіз матеріалів попередніх результатів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій дошкільників та їхніх освітніх досягнень;                                                                                                                                                                                                                              вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду.

Відповідно до «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (додаток до листа МОН від 13.06.2018 № 1/9-386) на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2018–2019 навчальному році освітньо-виховний процес в закладі направлений на розв’язання таких завдань: 

Організація театралізованої діяльності в ЗДО як ефективного засобу соціалізації дошкільника.
• Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через удосконалення якості методичного супроводу, модернізацію методичної роботи з кадрами.
• Активізація пізнавальної діяльності дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
•  Формування морально-етичної поведінки у дошкільників як складової соціалізації.
 

 

Завдання літнього оздоровчого періоду:

• Формування високої опірності організму дітей різним захворюванням.
• Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей
• Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.
• Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань.
• Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.